[slo] [eng]
Reference > Kronološki pregled pomembnejših projektov

Kronološki pregled pomembnejših projektov v preteklosti

Leto 2016:

 • VEM 2016-2017 (SPIRIT Slovenija)
 • ONLINE S3 (HORIZON 2020)
 • ... 

Leto 2015:

 • NETWORK MEMA (Norveški finančni mehanizem)
 • ...

Leto 2014:

 • GREENET (PROGRESS)
 • BIOREGIO (SLO-HRV)
 • ...

Leto 2013:

 • EU Network of Mentors for Women Entrepreneurs / DG ENT & IND

 • IR-OVE / SLO-HRV 2007-2013

Cilj čezmejnega projekta IR-OVE (inovativna čezmejna regije obnovljivih virov energije) je bilo povečanje konkurenčnosti in trajnostni gopodarski razvoj na čezmejnem območju projekta. Med specifičnimi cilji projekta pa je bilo izboljšanje poslovnega sodelovanja med podjetji, zlasti MSP oz. tistimi podjetji, ki delujejo na področju razvoja tehnologij ter proizvodov / storitev povezanih z OVE; pa tudi izboljšanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja, ki razvijajo tehnološke rešitve na področju OVE. Partnerji v projektu so bili iz Slovenije in Hrvaške: P1 / LP - Ekonomski institut Maribor (EIM), Maribor, Slovenija, P2 - Hrvatska obrtnička komora (HOK), Zagreb, Hrvaška, P3 - Tehnološki center Posavje (TECHPO), Krško, Slovenija, P4 - Območna obrtno podjetniška zbornica (OOZŠ), Šmarje pri Jelšah, Slovenija, P5 - Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA), Varaždin, Hrvaška, P6 - Međimurska energetska agencija (MENEA), Čakovec, Hrvaška, P7 - Ženski poduzetnički centar (ŽPC), Samobor, Hrvaška.

 • REGIOLAB / SLO-AVS 2007-2013

Uveljavljeno projektno partnerstvo iz praktično celotnega upravičenega območja SLO-AVS je v projektu REGIOLAB povzelo svoje izkušnje in pridobljeno znanje iz preteklih aktivnosti ter jih oblikovalo v nove podpore za krepitev malih in srednjih podjetij. Težišče je bilo na identifikaciji posebnih, doslej ne dovolj izpostavljenih razvojnih kompetenc, na oblikovanju angažiranega partnerstva ter na izvedbi skupnih, v razvojni koncept vpetih čezmejnih projektov. Partnerji v projektu (iz Slovenije in iz Avstrije) so bili: Internationalisierungscenter Steiermark Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft Joanneum Research Technologieoffensive Burgenland Entwicklungsagentur Kärnten Verein Lavanttaler Wirtschaft Verein Industrie/Gewerbe Oberkärnten Regionalna razvojna agencija Mura Gospodarska zbornica Slovenije, območna zbornica Koroška Razvojna agencija Kozjansko RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ekonomski Institut Maribor d.o.o. IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Leto 2012:

 • RETINA / ...

Projekt je zaključen ... 

 • E-PODJETNIK / MOM, MGRT

V okviru projekta E-PODJETNIK smo bodočim podjetnikom in podjetjem iz Podravske regije nudili brezplačno podporo v obliki:podjetniških posvetov, podjetniških izobraževanj in delavnic, podjetniške podpore in delavnic na daljavo; Za boljše komuniciranje je bil pripravljen tudi podjetniški portal, kjer so lahko bodoči podjetniki in mali podjetniki dobili večino potrebnih informacij na enem mestu. Partnerji v projektu so bile podjetniške podporne institucije iz celotnega Podravlja: Mariborska razvojna agencija (MRA), P3 svetovanje (P3), Ekonomski institut Maribor (EIM), Inštitut za raziskovanje podjetništva (IRP), Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ); Območna obrtno podjetniška zbornica Maribor (OOZ MB), Štajerski tehnološki park (ŠGZ), E-vizija (E-VIZIJA), Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRZ BISTRA);

 • Good NEWSS / SLO-AVS 2007-2013

Enakost med ženskami in moškimi je temeljna značilnost demokratične družbe. Načelo enakosti spolov je tudi pomemben element Strategije EU za rast in delovna mesta in je ključnega pomena za blaginjo v Evropski uniji. Kljub rastoči udeležbi žensk na trgu dela razlike v položaju med moškimi in ženskami na trgu dela še vedno ostajajo. S projektom BESST smo želeli prispevati k izboljšanju položaja žensk ter zagotavljanju trajnostnega razvoja pri uveljavitvi enakosti spolov pri zaposlovanju in delu, ki je ključnega pomena za ustvarjanje gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Aktivnosti v projektu so bile usmerjene na: osveščanje podjetij, pridobvanje znanja ter prilagajanje struktur za uspešno vključevanje načela enakosti spolov v poslovanje podjetij in spodbujanje vključevanja žensk v netradicionalne delovne sredine in zanje netipične delovne procese, osveščanje žensk o prevzemanju aktivne vloge pri iskanju zaposlitve in poklicnem uveljavljanju v netradicionalnih, tehnično podkovanih poklicih, krepitev bilateralnega sodelovanja in priprava čezmejne strategije za uspešnejše vključevanje načela enakosti spolov v razvojne prioritete na področju trga dela ter oblikovanje predlogov ukrepov za spodbujanje zaposlovanja žensk ter ohranjanje njihovih zaposlitev. V čezmejnem projektu (2009 do 2012) je sodelovalo sedem partnerjev iz Avstrije in Slovenije: EB projektmanagement (AVS), Prisma (AVS), Nova (AVS), Ekonomski institut Maribor d.o.o. (CRČV) (SLO), Regionalni sklad dela Podravje (SLO), Zavod RS za zaposlovanje OS Maribor in OS Ptuj (SLO) ter Mariborska razvojna agencija (SLO).

 • Women & Youth / SLO-HUN 2007-2013

Namen čezmejnega projekta Slovenije in Madžarske je bil izboljšanje sodelovanja in povečanje konkurenčnosti ciljnih skupin (ženske in mladih) na čezmejnem področju Slovenije (regiji: Podravje in Pomurje) in Madžarske (županji: Zala in Vas). Organizirane so bile številne aktivnosti, kot so informiranje, svetovanje, usposabljanja, delavnice, druženja, ogledi dobrih praks, prenosi izkušenj, itd. Cilj je bil povečati konkurenčnost izbranih ciljnih skupin ter jim skozi vseživljenjsko učenje omogočiti aktivnejše vključevanje v družbo ter zagotavljanje eksistence. Hkrati je projekt pospeševal večje sodelovanje med (razvojnimi) institucijami na obeh straneh meje. Projekt je bil izredno uspešno izpeljan.

Leto 2011:  

 • Okolju prijazna dejavnost na kmetiji in v podjetju / Leader - OPANK

V okviru projekta smo si prizadevali za podporo na področju okolju prijaznega kmetovanja oz. poslovanja v najširšem pomenu te besede, ki se odraža v okoljski prijaznosti (kmetovanja), okoljski osveščenosti in okoljski učinkovitosti življenja in dela na podeželskih področjih – tako pri pravnih, kot pri fizičnih osebah na območju TOTI LAS (občin Maribor, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek). Uresničenje ciljev projekta prispevalo k registraciji novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, k odpiranju novih delovnih mest na podeželju, k novi oz. razširjeni ponudbi (izdelkov oz. storitev) slovenskega podeželja, pa tudi k večjemu povezovanju in bolj usklajenemu delovanju subjektov v tem lokalnem okolju. Projekt prispeval k ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja oz. k trajnostnemu razvoju tega območja. Partnerji v projektu so bili: •Razvojno svetovanje Olga Pregl s.p., Ceršak •EIM. Ekonomski institut Maribor d.o.o., Maribor •ENERGAP, Energetska agencija za Podravje, Zavod za trajnostno rabo energije, Maribor •ZIP, Zavod za inovativnost in podjetništvo, Pesnica pri Mariboru;

 • Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost (UPI) / JAPTI

Glavni cilji projekta so bili spodbujanje mladih na področju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na osnovnošolskem in srednješolskem nivoju izobraževanja (v Sloveniji) z dvigovanjem zavesti in poznavanj o podjetništvu ob vključevanju in povezovanju ključnih deležnikov (učitelji, učenci, dijaki, starši ter deležniki na lokalnem nivoju, kot npr. podjetja, društva, umetniki, inovatorji, znanstveniki, občinske strukture, mediji, fakultete,…) ter integracija celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih v lokalne skupnosti. EIM je v okviru projekta usposobil za šolske mentorje podjetništva tri svetovalke in izvajal aktivnosti podjetniških izobraževanj na OŠ Ruše.

Leto 2010:

 • Vstopna točka VEM 2010 - 2011 / JAPTI

Kot v preteklih letih, tudi v okviru tega projekta izvajamo sofinancirane celovite podporne storitve v okviru Vstopnih točk VEM v mreži JAPTI (julij 2010 - december 2011). Aktivnosti se nanašajo na: informiranje ciljnih skupin (brezposelnih oseb, potencialnih podjetnikov, mikro malih in srednjih podjetij), osnovno svetovanje, postopki registracije v sistemu e-VEM, oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov, letna izvedba ankete med uporabniki, svetovanja in usposabljanja, itd.

 • Znanje za rast in razvoj / Leader - LAS

Projekt Znanje za rast in razvoj je potekal v okviru lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine TOTI LAS in je bil sofinanciran iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen projekta je bil trajnostni razvoj podeželskega območja, izboljšanje kakovosti bivanja, povečanje prepoznavnosti ter večje možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželskem območju občin Maribor, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek. V okviru različnih usposabljanj (ključne teme: podjetništvo, medgeneracijsko sodelovanje, turizem in okolje) so bile podane nove informacije, nove ideje in dodatna znanja za začetek poslovne poti ter zagotovitev lastne eksistence oz. oživljanje kmetijstva in gospodarstva na izbranih območjih.

Leto 2009:

 • Priprava, organizacija, izvedba in promocija regionalne delavnice s področja IKT /JAPTI

29.9.2009 izvedena regionalna delavnica o informacijsko komunikacijski tehnologiji (z naslovom "E-svet za podjetja"). Opravljena priprava, organizacija in izvedba dogodka (vključno s plenarnim delom in dvema vzporednima delavnicama ter individualnimi sestanki) ter aktivnosti komunikacije (vključno s spletnimi stranmi ter oglaševanjem v različnih medijih). Rezultati: izveden dogodek, 51 udeležencev, 32 poslovnih srečanj (match-making), itd.

 • Vstopna točka VEM 2008-2009 /JAPTI

Tako kot v preteklosti, smo tudi v okviru tega projekta izvajali sofinancirane celovite podporne storitve v okviru Vstopnih točk VEM v mreži JAPTI (julij 2008 - december 2009). Aktivnosti so se nanašale na: informiranje ciljnih skupin (brezposelnih oseb, potencialnih podjetnikov, mikro malih in srednjih podjetij), osnovno svetovanje, postopki registracije v sistemu e-VEM, oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov, letna izvedba ankete med uporabniki, izvajanje storitev v okviru vavčerskega sistema svetovanja in usposabljanja, itd.

 • Podjetniška usposabljanja 2009 /JAPTI

Izvajali smo 40 urna podjetniška usposabljanja v 4 različnih regijah (Podravje, Koroška, Notranjsko-kraška, Goriška) v skladu z danim modelom usposabljanj (ki je predpisoval tudi obvezne vsebine oz. sklope). Cilj je bilo pospeševanje podjetništva po slovenskih regijah ter ustanovitev vsaj dveh novih podjetij v vsaki regiji oz. izdelava poslovnih načrtov vsem udeležencem usposabljanj, hkrati pa smo se zavezali še za spremljanje udeležencev (v smislu svetovanja in preverjanja samozaposlitev) do konca leta 2010.

Leto 2008:

 • Pospeševanje podjetništva med mladimi v rednem izobraževalnem sistemu /JAPTI

Izvajali smo aktivnosti posebej za ciljne skupine mladih v rednem izobraževalnem sistemu, v srednjih šolah po Sloveniji (4 slovenske regije, 6 srednjih šol). Zanje smo organizirali in izvedli dodatne izobraževalne vsebine s področja podjetništva (od motivacije, projektnih idej, do poslovnih načrtov, financ in marketinga). Tako je bilo v projekt vključenih več kot 200 mladih. Na koncu smo organizirali tudi predstavitve najboljših projektnih idej srednješolcev. Del projekta pa je bila tudi organizacija in izvedba dvodnevnega usposabljanja za profesorje oz. trenerje podjetništva (en dan teme s področja podjetništva, en dan ogled podjetja v SLO in podjetniškega inkubatorja v AVS, itd.). V projekt je bilo vključenih več kot 50 mentorjev.

 • HOMER / Interreg IIIA Slovenija - Madžarska - Hrvaška

Namen je bil razviti sistematičen in bolj celosten pristop za izboljšanje položaja mladih na trgu dela v Sloveniji in na Hrvaškem. Cilji so bili: okrepiti čezmejno javno zasebno partnerstvo na področju zaposlovanja mladih, izmenjava slovenskih in hrvaških primerov dobrih praks, dvig ravni osveščenosti podjetij, motivacija in usposabljanje mladih, spodbujanje podjetnišega duha, vzpostavitev povezav med podjetji in mladimi ipd.

 • Analiza ekonomskih in socioloških razvojnih vplivov jedrskih objektov na lokalno skupnost Krško in regionalni prostor Posavja (II. faza)

Projekt je bil usmerjen v analizo in oceno ekonomskih in vseh drugih vplivov, kot posledico gradnje novega bloka Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK). Gre za ugotavljanje in izračunavanje različnih vplivov v času izgradnje NEK in v času obratovanja NEK. Izdelana pa je bila tudi primerjava z drugimi lokalnimi oz. regionalnimi okolji v tujini, ki imajo takšne objekte. Dokument zaključuje simulacija učinkov variant.

 • Analize stanja in poslovni načrti za invalidska podjetja v Srbiji / Ministrstvo za gospodarstvo Srbije, UNDP Srbija

V okviru projekta smo izvedli intervjuje na terenu (v podjetjih po Srbiji) ter pripravili dokumente analize stanja ter poslovne načrte za 30 invalidskih podjetij iz vse Srbije, ki so bila vključena v projekt srbskega ministrstva in UNDP. Hkrati smo pripravili tudi generalne primerjave in priporočila pristojnim ministrstvom in vladi za reševanje problematike zaposlovanja invalidov.

Leto 2007:

 • Evroregija Slovenija - Avstrijska Štajerska (nadaljevanje) / Interreg IIIA Slovenija/Avstrija

Projekt predstavlja nadaljevanje vsestranskega sodelovanja med SV Slovenijo (in njenimi regijami) ter Avstrijsko Štajersko, na različnih področjih življenja in dela (gospodarstvo, kmetijstvo, turizem itd.).

 • Analiza ekonomskih in socioloških vplivov jedrskih energetskih objektov na lokalno skupnost in regionalni razvoj (I.)

Rezultat nekajmesečnega projekta predstavlja podrobna študija oz. analiza preteklega razvoja in današnjega stanja Spodnjeposavske regije in občine Krško. Gre za ugotavljanje različnih vplivov v času izgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) in v času delovanja NEK, pa tudi za simulacijo posledic ob zaprtju NEK.

Leto 2006:

 • TE.TR.A.P.A.C.S. / Interreg IIIA

Gre za projekt razvoja standardov kakovosti za mentorje v integrativnem izobraževanju in usposabljanju. Namen projekta je pospeševati vodenje, motivacijo, vključevanje mladih v podjetje, tudi preko ureditve sistema mentorstva v podjetjih. Cilj je tudi sodelovanje partnerjev iz slovenske in avstrijske strani, izmenjava izkušenj in dobrih praks. Skupen cilj je razviti gospodarsko, družbeno in kulturno povezavo obmejnih regij Slovenije in Avstrije za učinkovito izkoriščanje novih priložnosti, ki jih prinaša pristop Slovenije v EU.

 • Znanje po meri delovnega mesta / Phare 2003, Sklad malih projektov

Nosilec projekta je bil Inštitut RS za rehabilitacijo, PE Maribor, ki je skupaj z avstrijskim partnerjem Schulungszentrum Fohnsdorf iz Avstrije razvil dodatne module programa usposabljanja za poslovne sekretarje. EIM je kot partner v projektu izdelal analizo anket malih podjetij o zahtevah delodajalcev za tovrstno zaposlitev ter sodeloval tudi pri ostalih aktivnostih aktivnostih na projektu.

 • Moja poslovna ideja - Moja poslovna priložnost / JAPTI

Projekt izveden skupaj s partnerji iz Podravja. Namen je bil organizirati delavnice za iskanje in preverjanje poslovnih idej, v nadaljevanju pa delavnice za preverejanje poslovnih priložnosti oz. odprtje lastnega podjetja. V okviru projekta je bilo organiziranih več dogodkov oz. delavnic v Mariboru in na Ptuju.

Leto 2005:

 • Vstopna točka VEM na EIM / Phare 2003, MG

Projekt je bil namenjen vzpostavljanju mreže vstopnih točk VEM po Sloveniji. Na EIM smo vzpostavljali lastno točko VEM in v okviru le-te 6 delovnih mest oz. 6 lokacij po Mariboru in okolici (EIM, RIC, MRA-EIC, GZS, ŠTP, občina Ruše). Projekt je pokrival tri glavna področja aktivnosti: a) vzpostavitev delovnih mest in opremljanje teh delovnih mest, b) usposabljanja svetovalcev na teh delovnih mestih, c) označitev in promocija točk VEM oz. delovnih mest; Projekt je bil uspešno zaključen in od takrat EIM deluje kot Vstopna točka VEM in nudi uporabnikom vse storitve, ki se nudijo v okviru programa "Vse na enem mestu".

 • Središče za trajnostni razvoj Podravja / ARR

Projekt je pokrival šest vrst aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu trajnostnemu razvoju Podravja:1) zagotovitev prostorskih pogojev in opreme za izvajanje aktivnosti, 2) zagotovitev ustreznih kadrov v lokalnih okoljih, 3) zagotovitev celovite podpore za razvoj delovnih mest v dinamičnih oblikah dela v lokalnih okoljih, 4) informacijsko motivacijski program, 5) spodbujanje podjetnosti, podjetništva in zaposlovanja ter samozaposlovanja, 6) povečanje konkurenčne sposobnosti prebivalstva; EIM je sodeloval v več sklopih aktivnosti, predvsem na informativnih srečanjih, pri podjetniških svetovanjih za bodoče podjetnike, pri preverjanju poslovnih idej, pri pripravi poslovnih načrtov ter pri izvajanju usposabljanj (predavanj) v okviru Šole podjetništva.

 • Podravje, učeča se regija / Phare 2003

Projekt pokriva tri sklope aktivnosti: a) vzpostavitev koalicije za razvoj človeških virov in pripravo razvojnih projektov, b) mladi v svetu dela oz. krepitev partnerstva Mladi v svetu dela, celovit pristop k načrtovanju in razvoju kariere, prenos znanj v prakso, c) krepitev vseživljenjskega učenja v podjetjih in organizacijah; EIM je sodeloval predvsem v aktivnostih sklopa a.

Leto 2004:

 • Leonardo Valeurtech / EU

V pilotskem projektu "Leonardo da Vinci" je sodelovalo 35 akademskih in industrijskih partnerjev iz 8 evropskih držav. Projekt proučuje strokovna znanja v evropskih inženirinških študijskih programih s ciljem oblikovati referenčno listo za izbrana področja. Pridobljene informacije bodo uporabljene kot osnova za izgradnjo informacijskega sistema za podporo evropski metodologiji za vodenje študentske strokovne mobilnosti. Slovenski partnerji v projektu so bili: GZS - Območna zbornica Maribor, Tovarna avtomobilov Maribor, Ekonomski institut Maribor. Slovenski koordinator projekta je Laboratorij za podatkovno tehnologijo, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru (FERI). Več o projektu Leonardo Valeurtech - na spletnih straneh www.valeurtech.uni-mb.si/valeurtech_slo.html

 • E-Marketing / CBC, ARR

Je projekt (2004-2005) slovenskih in avstrijskih partnerjev. Rezultat projekta je nov spletni portal, katerega vsebine so namenjene predvsem malim in srednjim podjetjem iz Podravja in avstrijske Štajerske, ki želijo uporabiti splet za svoje promocijske in prodajne aktivnosti, usmerjene v lastno ali čezmejno regijo. Projekt "E-Marketing - orodje za osvajanje evropskega tržišča" je namenjen ciljni skupini malih in srednjih podjetij (MSP), da bi z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije in interneta, kot orodja za čezmejni marketing ter razvoj inovativnih on-line marketinških orodij, podprla svoje marketinške aktivnosti in bila na tržišču še bolj konkurenčna. E-poslovanje tako podjetjem omogoča prihranek časa, večjo fleksibilnost in tudi večjo poslovno učinkovitost. V ta namen je bil v okviru projekta razvit novi spletni portal, kot neprofitna in nekomercialna stran, z različnimi vsebinami: poslovni običaji v Sloveniji in Avstriji, marketinški trendi z aktualnimi marketinškimi članki, kratkimi nasveti in namigi, marketinškim pojmovnikom ter podrobnejšo razlago nekaterih marketinških izrazov oz. orodij, rubrika aktualno, ki vsebuje novice o moderiranih forumih, o promocijskih dogodkih, informacije za tisk in prijavo na e-novice, koristne povezave na spletne naslove institucij, s podrobnejšimi informacijami o gospodarstvu in podjetjih na obeh straneh meje itd. V drugem delu portala, ki je namenjen registriranim uporabnikom, pa je mogoče izbirati med: vodičem za pripravo akcije direktnega marketinga, čarovnikom za izdelavo prodajnega pisma, vodičem za pripravo strategije uvajanja novega izdelka na trg, sedmimi marketinškimi kvizi za preverjanje znanja o različnih marketinških temah. Več informacij - www.sme-marketing.com

 • Info točka za Strukturne sklade EU / MG

EIM je avgusta 2004 pridobil status Info točke za Strukturne sklade EU. Za boljšo informiranost in uspešnejše pridobivanje sredstev iz Strukturnih skladov so v Sloveniji na voljo Info točke pod okriljem JAPTI in ARR. Strukturni skladi so finančni instrument regionalne politike Evropske unije (EU). Podpirajo razvoj tistih evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij EU.

 • Evroregija Slovenija - Avstrijska Štajerska / Interreg IIIA Slovenija/Avstrija

Projekt predstavlja vsestransko sodelovanje regij SV Slovenije (Podravja, Pomurja, Koroške, Savinjske) ter Avstrijske Štajerske na razlicnih področjih (kot npr. gospodarsvo, kmetijstvo, turizem, IKT itd.). V okviru vsebinske delitve po posameznih področjih sta na obeh straneh meje vedno vključena slovenski in avstrijski koordinator, za njim pa stoji ustrezna institucija (na slovenski strani regionalna razvojna agencija oz. podjetniški center, na avstrijski strani pa regionalni management). EIM v okviru projekta pokriva področje gospodarstva na slovenski strani.

 • Povečevanje zaposljivosti s pomočjo usposabljanj in aktivnosti razvoja človeških virov / Phare 2001

Projekt je namenjen povečevanju zaposlovanja v Podravski regiji. Sodelujejo številni partnerji, vodja projekta je EIM CRČV. EIM je sodeloval kot izvajalec dveh podprojektov: prvi podprojekt je bil namenjen boljši usposobljenosti in večjim možnostim za zaposlovanje na področju mednarodnega trženja (sklop treh vsebin usposabljanj: mednarodni marketing, računalništvo, tuji jeziki s komuniciranjem), drugi projekt pa povečevanju samozaposlitev s pomočjo izobraževanj za podjetništvo in pripravo poslovnega načrta.

 • Krepitev partnerstva in aktiviranje lokalnih zaposlitvenih potencialov s pomočjo centra za razvoj dopolnilnih dejavnosti in fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja (DODIZ) / Phare 2001

Projekt je usmerjen posebej na vzpostavitev Centra za razvoj dopolnilnih dejavnosti in drugih fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, ki bi pripomogel h krepitvi partnerstva in aktiviranju lokalnih zaposlitvenih potencialov. V projektu sodeluje veliko partnerjev iz Podravja, projekt pa vodi Regionalni sklad dela Podravja (RSDP). Gre za pripravo krovnega načrta z vizijo in strategijo delovanja centra ter usposabljanje udeležencev v različnih oblikah izobraževanj in usposabljanj (7 različnih usposabljanj / izobraževanj).

Leto 2002:

 • Pakt stabilnosti / PCMG

S projektom »Razvoj podjetništva ter malih in srednjih podjetij«, ki ga je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, je Slovenija pričela malim in srednjim podjetjem sistematično utirati pot na tržišča bivše Jugoslavije. Vsebino projekta smo razvili skupaj z JAPTI (takrat PCMG) in ga v sodelovanju z njimi tudi izvajali. Glavni cilj projekta je bila zagotovitev pogojev za okrepitev dvostranskega in večstranskega sodelovanja med MSP, ki delujejo na območju bivše Jugoslavije. V okviru Pakta stabilnosti sta tako potekata dva glavna podprojekta: BCN, TWINNINGI. BCN – Mreža centrov za spodbujanje poslovnega sodelovanja med MSP je predstavljala projekt, ki se je najprej osredotočil na sistematični razvoj podjetniške podporne mreže v partnerskih državah in vzpostavitev sodelovanja med podjetniškimi podpornimi institucijami na celotnem območju: nacionalne agencije za MSP je povezal v partnersko mrežo podjetniških podpornih institucij – BCN (Business Co-operation Network). BCN centri delujejo tako v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji. Ustanovljena je bila borza ponudbe in povpraševanja po različnih oblikah sodelovanja, kot podlaga za multilateralno delovanje mreže BCN. Programski produkt, rezultat sodelovanja med JAPTI, GZS in OZS, je na razpolago vsem BCN centrom. Baza je dostopna podjetjem brezplačno, program pa omogoča avtomatično srečevanje ponudbe in povpraševanja. Z organizacijo poslovnih srečanj je bilo spodbujeno navezovanje poslovnih stikov med zainteresiranimi podjetji. Organiziran je bil tudi Dan Pakta stabilnosti na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju. V času MOS so člani BCN privedli v Slovenijo zainteresirane podjetnike iz vseh vključenih držav. Leta 2002 je na dnevu Pakta stabilnosti sodelovalo več kot 40 podjetnikov, v letu 2003 jih je bilo že več kot 200. Nudena je bila tudi pomoč pri pripravi in razvoju mednarodnega sodelovanja. Podjetjem iz Slovenije, ki vstopajo na tuje trge na območju vključenih držav, so bili za pomoč pri pripravi in razvoju poslovanja na tujem trgu na razpolago člani mreže BCN v namembni državi. Ta zagotavlja ustrezne informacije in osnovno tehnično pomoč, obvešča o splošnih gospodarskih razmerah in pravnem sistemu ter možnostih za sodelovanje z drugimi podjetji, pomaga pri iskanju primernih partnerjev, posreduje informacije in napotke za začetek poslovanja, svetuje pri zahtevnejših poslih, ali pomaga pri izbiri primernega strokovnjaka. Twinning akcije predstavljajo drugi del projekta z namenom spodbuditi sodelovanje, prenos znanja in dobrih praks med regionalnimi agencijami za promocijo MSP in s tem podpreti razvoj ustreznega podjetniškega podpornega okolja na regionalni ravni. Tako je JAPTI v letu 2002 uvedel t.i. »Twinning« akcije, kjer gre za spodbujanje sodelovanja med regionalnimi podjetniškimi centri iz sorodnih regij, kar je pogoj za uspešno podporo MSP pri navezovanju poslovnih stikov in razvoju poslovnega sodelovanja. Podprojekt vključuje seznanitev podjetniških centrov iz balkanskih držav z delovanjem izbranih slovenskih podjetniških centrov, opredelitev dobrih praks, ki se prenašajo na regionalne centre v partnerskih državah, in pomoc slovenskih podjetniških centrov pri prenosu dobrih praks.

 • "Narodi v razcvetu" (Nations in Bloom) / NIB, Velika Britanija

Mesto Maribor je sodelovalo v mednarodnem tekmovanju "Spoznajte odličnost okoljevarstva lokalnih skupnosti iz vsega sveta - mednarodni mejnik v upravljanju z okoljem", ki ga vsako leto organizira Nations in Bloom iz Velike Britanije. Mesta se lahko vsako leto prijavijo na tekmovanje v svoji kategoriji s posebnim elaboratom (ki se nanaša na urejanje pokrajine, upravljanje z dediščino, ravnavnje z okoljem, vključevanje lokalne skupnosti, skupni načrti za prihodnost). Komisija izbere najboljše vloge oz. prijave, ki jih nato prijavitelji zagovarjajo na zaključnem dogodku, vsako leto v drugi državi oz. na drugem kontinentu. Mesto Maribor je v svoji kategoriji mest z okoli 100.000 prebivalci zasedlo tretje mesto in prejelo tudi posebno nagrado. Elaborat je MOM pripravljal Ekonomski institut Maribor v sodelovanju z Zavodom za varstvo okolja Maribor.